top of page

KUNSKAPSBASERAD BLODGIVNING

ALLT DU BEHÖVER VETA OM REGNBÅGSBLOD

"Is the drive to refuse gay blood a fear of contracting HIV/AIDS, or is it an embodiment of the irrational fear that receiving blood from gay people will somehow make them gay?"

01/

MER TILLGÄNGLIGT BLOD RÄDDAR LIV

Landets blodcentraler larmar återkommande om blodbrist samtidigt som stora grupper potentiella blodgivare utesluts baserat på förlegade försiktighetsprinciper och oproportionerliga karenstider som saknar medicinsk grund. Idag krävs att Män som har Sex med Män (MSM) helt avstår sexuell kontakt med andra män i 6 månader innan blodgivning i Sverige. Det gäller även om individen exempelvis har en stadigvarande sexuell partner eller bara ägnar sig åt sexuella praktiker utan risk för smittor som sedan kan överföras vid blodgiving, t.ex. HIV och hepatiter. Vår utgångspunkt är att dagens regler är oproprotionerliga och att det går att åstadkomma en patientsäker blodgivning utan att kategoriskt utesluta en stor grupp individer baserat på deras sexuella läggning. Varje droppe blod som kan doneras är en potentiell livräddare och för att säkra tillgången på blod har vi inte råd att kategoriskt utesluta individer trots att de inte har någon högre risk för att bära på smittor som senare kan överföras genom blodgivning.

Mer blod räddar liv

02/

EVIDENSBASERAD SCREENING ÖKAR PATIENTSÄKERHETEN

Även med de bästa tillgängliga testmetoderna så kvarstår en risk att det överförs sjukdomar som HIV och hepatiter i samband med blodgivning. Det beror på att det måste gå en tid, en s.k. fönsterperiod, mellan det att en individ blir smittad och att detta kan upptäckas i de tester som används. Fönsterperioden är anledningen till att man i samband med blodgivning också vill tillämpa olika former av uteslutningskriterier eller karenstider för potentiella blodgivare. Det är idag inte rimligt att helt slopa dessa kriterier och karenstider, men de ska vara proportionerliga i relation till den risk för smittöverföring som de eliminerar. Karenstiden på 6 månader för MSM är ett exempel på en karenstid som inte är proportionerlig i relation till det kunskapsunderlag som idag finns tillgängligt. Till exempel så är den längsta relevanta fönsterperioden strax under 4 månader (hepatit B) och att kategoriskt utesluta någon potetiell blodgivare längre än detta är inte medicinskt försvabart med dagens testmetoder. Att, såsom föreskrifterna gör idag, tillskriva två män som lever i en monogam relation högre risk än en heterosexuell man med många nya och tillfälliga sexuella kontakter är också orimligt.

Det centrala i en säker blodgivning är en screening som identifierar faktiskt risktagande. Regnbågsblod vill se föreskrifter som screenar potentiella blodgivare baserat på vilken risk de faktiskt utsatt sig för istället för att utesluta hela grupper baserat på grova generaliseringar.

Evidensbaserad screening

03/

MINDRE STIGMA ÖKAR ACCEPTANS OCH FÖLJSAMHET

Att betrakta all form av sexuell kontakt mellan män som ett riskbeteende är inget annat än grovt generaliserande. Den kategoriska uteslutning av MSM som idag sker vidmakthåller en stigmatiserande bild av bi- och homosexuella män som lever kvar sedan HIV-epidemin under 1980-talet. MSM är en heterogen grupp och och riskexponeringen för sjukdomar som kan spridas i samband med blodgivning ser väldigt olika ut. Givet hur förekomsten av relevanta sjukdomar ser ut i Sverige idag samt tekniska framsteg är det oproportionerligt att utesluta alla MSM 6 månader efter sexuell kontakt. Vi vet att föreskrifter som går att förstå och anses rimliga har större acceptans och följsamhet bland potentiella blodgivare - därför är vi starkt övertygade om att mer träffsäkra föreskrifter är gynnsamt både i fråga om att minska fördomar och höja patientsäkerheten.

Mindre stigma
bottom of page